M-ONE LUMPINEE ACADEMY EUROPE

ist ein Mitglied von


W.P.M.T.A. WORLD PROFESSIONAL

MUAYTHAI ASSOCIATION

BY THE SPORTS AUTHORITY

( สมาคมกีฬามวยไทยอาชีพโลก จัดตั้งโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา )
ทะเบียนเลขที่ 004/2560